"We hechten veel waarde aan goed contact tussen school en thuis"

Het Drieluik is een oecumenische basisschool waar kinderen binnen een rijke leeromgeving uitgedaagd worden om zich verder te ontwikkelen. De betrokkenheid van het kind zien we als de motor voor zijn ontwikkelingsproces. Deze betrokkenheid creëren we door kinderen binnen de kaders van het onderwijsproces keuzevrijheid te bieden. Een enthousiast en deskundig team begeleidt het kind. De specifieke leerbehoeften van een kind bepalen de invulling en wijze van deze begeleiding.

Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen leren vanuit een betrokken werkhouding. Het is de taak van de leerkracht om kinderen goed te observeren, te prikkelen en nieuwsgierig te maken, waardoor ze gemotiveerd raken om te leren. We creëren een rijke, uitdagende leeromgeving die uitnodigt tot leren. We werken met een breed aanbod van nieuwe, moderne materialen die aansluiten bij de diverse leerstijlen van kinderen.

Enerzijds wordt de betrokkenheid van leerlingen geoptimaliseerd door eigen initiatieven en activiteiten van kinderen te stimuleren. Anderzijds worden tijdig maatregelen genomen om leerprocessen in gang te zetten en zo nodig bij te sturen. Ook de betrokkenheid van ouders is belangrijk voor onze school. Deze draagt ten goede bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

Het christelijke karakter van de school komt tot uiting in de groep door de bijbelverhalen die worden verteld, liedjes die we zingen, het gebed en het vieren van de christelijke feesten.

Het getal drie symboliseert het kind, de ouder(s) en de leerkracht die samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. De opvoeding die ouders thuis beginnen, wordt voortgezet op school. Het is in het belang van het kind dat dit een doorgaande lijn is. Dat betekent dat we als school veel waarde hechten aan een goed contact tussen school en thuis. Ook staat het getal drie voor de drie begrippen die centraal staan in de visie van de school; betrokkenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Tamara Rumpin Mariska Gelijk Miranda Wallenburg directie